Voorwaarden

 Voorwaarden

1.    Definities

1.1  Indeze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgendebetekenis gebruikt,tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: www.ballastonline.nl de gebruikervan deze algemene voorwaarden.

Koper: De wederpartijvan gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf of Particulier waaraangebruiker zaken verkoopt en levert.

Overeenkomst: Deovereenkomst tussen gebruiker en koper.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaardenzijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en koper, daaronder begrepeniedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker dezevoorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijenuitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavigevoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoeringwaarin derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventueleafwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijkschriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Detoepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordtuitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een ofmeerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijvende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruikeren koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietigec.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel ende strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 3 Aanbiedingen entotstandkoming overeenkomst

 3.1 Ieder doorgebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met dieofferte uitdrukkelijk eentermijn voor aanvaarding wordt genoemd.


3.2 De prijzen inbedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmedeeventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- enadministratiekosten, tenzij anders overeengekomen.


3.3 Het aanbod isuitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte Informatie, waarbij gebruiker magvertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor

de juistheid envolledigheid van de bedoelde informatie.


3.4 De overeenkomsttussen gebruiker en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen.

a)  Hetzij,indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarom eendoor gebruikergedaan aanbod door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigdis aanvaard;

b)    Hetzij,indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waaropgebruiker opverzoek van koper met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

c)    Hetzij,op het moment waarop gebruiker op verzoek van koper met de uitvoering van de opdrachteen aanvang heeft gemaakt.

Hetstaat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op eenandere wijze en/of opeen andere tijdstip is tot stand gekomen.

d)  Het accepteren van voorwaarden bij stap 4doen van betaling 


4. Prijs en kosten

              

4.1 De prijs isexclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

4.2 Gebruiker isgerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging ofaanvulling

van de overeenkomst.

4.3 Verzendkostenbedragen 65 euro exclusief de btw

4.4 Voorts isgebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het momentvan

aanbieding en leveringde tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

                                                                                                                                                                                                                

 

5 Betaling

 

5.1 Betaling dient tegeschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te

geven wijze in devaluta waarin is gedeclareerd, zonderdat aftrek, korting of verrekening is

toegestaan. Klant kaner ook voor kiezen direct te betalen.

Bezwaren tegen dehoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5.2 Indien koper ingebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de

koper van rechtswegein verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende

wettelijkehandelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het

moment dat koper inverzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag,

waarbij een gedeeltevan een maand als volledige maand wordt gerekend.

5.3 In geval vanliquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijnde

vorderingen vangebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Gebruiker heefthet recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste

plaats in mindering opde kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in

mindering op dehoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te

komen, een aanbod totbetaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening

aanwijst. Gebruikerkan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet

eveneens deopengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.5 Gebruiker is ingeval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdereleveringen

aan koper stop tezetten, totdat het volledig openstaan- de bedrag uit alle met gebruiker

geslotenovereenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigdvolgende

zaken uitsluitendonder rembours te verzenden.

 

6 Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 Alle doorgebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle

verplichtingen uitalle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter

beoordeling vangebruiker.

6.2 Koper is nietbevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden

noch op enige anderewijze te bezwaren.

6.3 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten

daarop willen vestigenof doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijsverwacht

mag worden daarvan opde hoogte te stellen.

6.4 Koper verplichtzich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houdentegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de

polis van dezeverzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

6.5 Door gebruikergeleverde zaken, die krachtens onder 1. van dit artikel bepaalde

onder heteigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefeningworden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

In geval vandoorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te

leveren.

6.6 Voor het geval datgebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft de koper reedsnu onvoorwaardelijke en niet herroep- bare toestemming aan gebruiker of

door deze aan tewijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendomen van

gebruiker zichbevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Incassokosten

 

7.1 Alle inredelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakomingdoor de

koper van diensbetalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso-)

kosten, zijn voorrekening van de koper.

7.2 Koper is over degemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

 

 

 

8 Onderzoek, reclames

 

8.1 Klachten dienendoor de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan

gebruiker. Deklachtbrief dient een zo gedetailleerd mo- gelijk omschrijving van de klacht tebevatten,

zodat gebruiker instaat is adequaat te reageren.

8.2 Indien een klachtgegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het f actuurbedrag &